Diagnosi de l’estat de la salut mental al districte 3 de Sabadell

 

El projecte que es presenta és una iniciativa les sobiranies de la Crida per Sabadell, l’Area Bàsica de Salut de Ca N‘ Oriac i l’Observatori de Salut Mental de Catalunya.

La demanda s’articula perquè des dels dispositius de salut, treball social i agents socials del barri es veu la necessitat de procedir a una anàlisi de l’estat de la salut mental del barri des d’una perspectiva comunitària. Aquesta implica posar l’èmfasi en aquells factors socials que tenen una especial incidència en la salut mental i comporta transcendir la consideració de la salut mental com una circumstància individual i projectar-se cap una aproximació centrada en la comunitat.

Alhora, es té l’objectiu de plantejar un programa d’actuació en el marc de les competències municipals. Aquestes venen definides per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LERSAL) (Ley de Racionalización y Sostenibiidad de la Administración Local, 2013). Aquesta llei, en l’article 25, apartat e, estableix que una de les competències municipals en matèria de salut és l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i d’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. Ara be, és conegut que la malaltia mental, greu o comú, genera sovint el que la persona que la pateix quedi en situació de risc o d’exclusió social. I és a partir d’aquesta premissa que es fa necessària la implementació de polítiques municipals que tinguin com objectiu la prevenció dels trastorns mentals en les seves diferents vessants (primària, secundària i terciària.

Per fer aquesta feina es proposa fer un diagnòstic dels elements més rellevants de la salut mental i extreure les línies de treball que haurà de contemplar un Programa Municipal de Salut Mental.

Valoració del grup de seguiment del Retorn Social: es considera un projecte transformador i que a més fomenta i la participació col·lectiva i xarxa ciutadana.

 

PROJECTE MEMÒRIA